Menu
rozšírené vyhľadávanie
Obec Záborské
Obec
Záborské

Sociálne služby

Proces zabezpečenia sociálnej služby pre občana upravuje Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je mesto alebo obec podľa miesta trvalého bydliska občana.

Obec Záborské v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na sociálne služby: 

 • Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie opatrovateľskej služby
 • Denný stacionár
 • Opatrovateľská služba 

Posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby tvorí zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.

 

Zdravotná posudková činnosť je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu osoby a zmien jej zdravotného stavu, ktoré vykonáva tzv. posudzujúci lekár. Vychádza pritom z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má posudzovaná osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (všeobecný praktický lekár, v prípade hospitalizácie ošetrujúci lekár).  Posudzujúci lekár vypracuje zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti osoby na pomoc inej osobe a termín opätovného posúdenia jej zdravotného stavu. 

            Sociálna posudková činnosť zahŕňa posudzovanie individuálnych predpokladov osoby, jej rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, v porovnaní s osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu. 

            K posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu je potrebné:

 • podať  si písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
 • doložiť lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý   vyplní obvodný lekár alebo ošetrujúci lekár
 • kópie lekárskych správ a vyšetrení  od odborných lekárov (nie staršie ako 6 mesiacov)
 • rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vydané

            Po podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obec následne započne   sociálnu posudkovú činnosť.  Vykoná  sociálne šetrenie buď v domácom prostredí žiadateľa, ak to nie je možné, tak v prostredí kde sa žiadateľ zdržiava. Následne vypracuje sociálny posudok.  Posudkový lekár obce vypracuje zdravotný posudok.  Na základe zdravotného a sociálneho posudku je vypracovaný Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Lehota na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je 30 dní. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po 15 dňoch od doručenia rozhodnutia žiadateľovi. V prípade, že sa žiadateľ vzdá odvolania, rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom prevzatia rozhodnutia.  Právoplatnosť rozhodnutia žiadateľovi vyznačí obec.

Právoplatné Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu klient doručí do zariadenia, v ktorom chce aby mu boli poskytované sociálne služby a kde si podal aj žiadosť o poskytovanie sociálnej služby.

Sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov

            V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.  Zariadenie poskytuje pobytovú formu starostlivosti občanovi, ktorý vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť sa nedokáže postarať sám o seba.

 

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť

 

Zariadenie opatrovateľskej služby

            V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V Zariadení opatrovateľskej služby poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

 

Denný stacionár

            V Dennom stacionári je poskytovaná sociálna služba ambulantnou formou fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa príloh č. 3 Zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V Dennom stacionári sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • stravovanie

zabezpečuje:

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmová činnosť

 

Opatrovateľská služba

            Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá je poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (osobná hygiena, celkový kúpeľ, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, obúvaní, sprievod pri chôdzi, polohovanie), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (nákup potravín, donáška jedla a jeho zohriatie, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť o lôžko) a základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie, úrady, pri záujmových činnostiach) a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. Rozsah opatrovateľskej služby sa určuje v hodinách. 


Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

 • ktorej sa poskytuje pobytová služba,
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy a ochorenia prenosnou chorobou.

Žiadost o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf 

 

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
oblačno 27 °C 15 °C
streda 19. 6. oblačno 28/17 °C
štvrtok 20. 6. takmer jasno 24/15 °C
piatok 21. 6. polojasno 29/14 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dátum a čas

Dnes je utorok, 18.6.2024, 4:04:19