Zmluvy, faktúry a objednávky – Archív

Sekcia zverejňovania objednávok, zmlúv a faktúr na základe zákona č. 546/2010.

Zmluvy

Rok 2018

DátumPopisDodávateľSuma
2018-08-30Kúpna zmluvaJUDr. Matúš Varga0,00
2018-02-08 Rámcová kúpna zmluva  Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s.  0.00 
2018-02-12 Zámenná zmluva  Ing. Milan Baláž  0.00 
2018-02-27 Kúpna zmluva  Róbert Marton Miroslava Wolanská    0.00 
2018-03-14 Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného  ZŠ Lesnícka  0.00 
2018-03-19 Zmluva č. 148 028  Dobrovoľná požiarna ochrana SR  0.00 
2018-03-19 Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/03/004  KOMENSKY, s.r.o.  0.00 
2018-04-06 Kúpna zmluva č. 2017.849/2  Ing. Ľudmila Gulová  0.00 
2018-04-19Zmluva č. ZO/2018A8715-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  osobnyudaj.sk, s.r.o.  0.00 
2018-06-01 Dodatok č. 3  ATH-PO s.r.o.  0.00 
2018-06-12 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  Ing. Vladimír Andraščík  0.00 
2018-07-20ZMLUVA č. 424/2018/OKPrešovský samosprávny kraj 2500.00
2018-07-23Zmluva č.: JS/2018/M/01914/MZJOHNNY SERVIS s.r.o.252.00
2018-08-31DodatokKOOPERATIVA poisťovňa, a.s.0,00
2018-06-29Príloha č. 1 k Zmluve VKE0720201528AENVI - PAK, a.s.0,00
2018-09-05Kúpna zmluvaVIJOFEL trade s.r.o.0,00
2018-07-23ZmluvaJOHNNY SERVIS s.r.o.252,00
2018-11-16ZmluvaATH-PO s.r.o.
2018-12-17ZmluvaKOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
2018-12-17ZmluvaKOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
2018-12-27ZmluvaJán Vavrek, Záborské 1451800,00
2018-12-19ZmluvaSTANIM, s.r.o.

Rok 2017

DátumPopisDodávateľSuma
2017-01-24 Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka  NAIL trading s.r.o. Prešov  0.00 
2017-01-24 Kúpna zmluva č. 2017.70/49/79/80/123  Ing. Ľudmila Gulová  0.00 
2017-01-24 Kúpna zmluva 1/01/2107  NAIL trading, s.r.o. Prešov  0.00 
2017-01-09 Príkazná zmluva č. 04/PO/2016/ODP  Prvá Komunálna Finančná, a.s.  0.00 
2017-01-04 Príkazná zmluva č. 20/PO/2016/PL  Prvá Komunálna Finančná, a.s.  0.00 
2017-01-04 Príkazná zmluva č. 22/PO/2016/EL  Prvá Komunálna Finančná, a.s.  0.00 
2017-01-10 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení separovaného zberu komunálnych odpadov uzavretej dňa 1.1.2014  Združenie obcí EKOTORYSA  0.00 
2017-03-02 Dohoda o poskytnutí dotácie pre FK Záborské  Obec Záborské  0.00 
2017-03-13 Zmluva o dielo  BELLIMPEX s.r.o.  0.00 
2017-03-15 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov  0.00 
2017-03-02 Mandátna zmluva č. 04/2017-ÚP  STANIM, s.r.o.  0.00 
2017-04-10 Zmluva o dodávke plynu  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  0.00 
2017-04-27 Zmluva o vytvorení diela  Prosperujúca Európa  0.00 
2017-05-05 Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluva č. 2000/729  Remek, s.r.o.  0.00 
2017-05-10 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1130604  Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.  0.00 
2017-06-12 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  0.00 
2017-06-26 Zmluva č. 147506  Dobrovoľná požiarna ochrana SR  0.00 
2017-06-30 Zmluva o dielo č. ZoD 58/2017-CS  Inžinierske stavby, a. s.  0.00 
2017-06-14 Zmluva č. 2017/25  Ing. Vladimír Andraščík  0.00 
2017-07-03 Zmluva o dielo č. 08/2017  PROSPECT, spol. s r. o.  0.00 
2017-07-07 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 08/2017  PROSPECT, spol. s r. o.  0.00 
2017-07-03 Kúpna zmluva č. 148/2017  IKAR, a.s.  0.00 
2017-08-14 KÚPNA ZMLUVA č. ZA-I./cesta  viď. zmluva  0.00 
2017-08-31 Poistná zmluva č. 0232023392, Dodatok č. 6  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  0.00 
2017-11-29 ZMLUVA O DIELO - Športové centrum - Záborské  PEhAES, a.s.  171600.80 
2017-10-09 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  Inžinierske stavby, a.s.  0.00 
2017-12-18 Dodatok 1/2017  FURA s.r.o.  0.00 
2017-12-20 Zmluva o spolufinacovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na školský rok 2017/2018  Obec Záborské  0.00 
2017-12-27 Dodatok č. 8 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy  Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 0.00 
2017-12-15 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo  Inžinierske stavby, a.s.  0.00 

Rok 2016

DátumPopisDodávateľSuma
2016-01-04Zmluva o vykonaní posudkovej činnosti Pado MD, spol. s r. o.  0.00 
2016-01-12Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  0.00 
2016-01-15Dodatok č. 6 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť  0.00 
2016-01-22Dodatok č. 1 k dohode č. 15/37/050/103 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov  0.00 
2016-02-02DOHODA č. 16/37/010/33 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov  0.00 
2016-02-25Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR  700.00 
2016-03-01Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o.  0.00 
2016-03-08Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar ŠEVT, a.s.  0.00 
2016-01-22DODATOK 1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladanie s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného odpadu FURA s.r.o.  0.00 
2016-03-09Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na finacovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  0.00 
2016-03-11DODATOK 1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o.  0.00 
2016-01-04Zmluva o dielo ACEM, s.r.o.  0.00 
2016-03-21Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.  0.00 
2016-03-14Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného ZŠ Lesnícka  0.00 
2016-04-27DOHODA č. 16/37/054/127 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  0.00 
2016-04-20Zmluva VKE0720201528A ENVI - PAK, a.s.  0.00 
2016-06-14DODATOK č. 1 ATH-PO s.r.o.  0.00 
2016-06-14DODATOK č. 2 ATH-PO s.r.o.  0.00 
2016-07-12Zmluva č. 285/2016/ORHC Prešovský samosprávny kraj  1000.00 
2016-07-13Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Vladimír Andraščík  600.00 
2016-07-18Zmluva o dielo MM stav, s.r.o.  76242.00 
2016-08-05Zmluva č. 588/2016/ODDRC Prešovský samosprávny kraj  1000.00 
2016-08-08Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 1/2016 H+EKO, spol. s r.o., Košice  0.00 
2016-08-31Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo hospodárstva SR  0.00 
2016-08-31Poistná zmluva č. 0232023392, Dodatok č. 5 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  0.00 
2016-08-11Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.07.2016 MM stav, s.r.o.  0.00 
2016-10-17Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)  0.00 
2016-10-27Zmluva o službách č. 66/2016 e-dotacie s.r.o.  0.00 
2016-11-03Mandátna zmluva TENDERTEAM, s.r.o.  1200.00 
2016-11-11Dodatok č. 7 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť  0.00 

Rok 2015

DátumPopisDodávateľSuma
2015-01-29Dodatoč č. 1 k zmluve o dielo 0258/2013 Ateliér URBEKO s.r.o.  0.00 
2015-02-02Dohodta o prevode práv a povinností zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov Zlatica Tabaková  0.00 
2015-02-23Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2015 Súkromné centrum voľného času ELBA  0.00 
2015-03-12Kontrakt na dodávku umelého kameniva U.S Steel Košice, s.r.o.  0.00 
2015-03-31Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Prešov  0.00 
2015-04-13Dodatok ku kontraktu U.S. Steel U.S. Steel Košice, s.r.o.  0.00 
2015-01-30Zmluva o spolupráci 7/2015 Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, o.z.  0.00 
2015-05-29Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Vladimír Andraščík  400.00 
2015-05-14Zmluva Pedag. a soc. akadémia Pedagogická a sociálna akadémia  0.00 
2015-05-07Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov Futbalový klub Záborské  0.00 
2015-06-17Nájomná zmluva Družstvo AGROPLUS Prešov  0.00 
2015-05-13Mandátna zmluva LASACHI, s.r.o.  2400.00 
2015-04-13Dodatok k zmluve o verejnom záujme Dopravný podnik mesta Prešov  0.00 
2015-06-15Dodatok č. 3 k poistnej zmluve KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.,  0.00 
2015-07-09Dohoda o poskytovaní údajov z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov Sociálna poisťovňa  0.00 
2015-07-16Zmluva o dielo HS-PLUS s.r.o.  0.00 
2015-07-16Zmluva o budúcej zmluve HS - PLUS s.r.o.  0.00 
2015-07-30Dohoda o poskytnutí finančného príspevku Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Prešov  0.00 
2015-06-09Zmluva o dielo František Kozák - GASKOMPLET  0.00 
2015-08-10Dodatok č.2 U.S. Steel Košice  0.00 
2015-09-24Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)  0.00 
2015-09-18Poistná zmluva č. 0232023392 Kooperativa poisťovňa, a.s.  47.00 
2015-10-01DODATOK č. 1 K mandátnej zmluve ATH-PO s.r.o.  0.00 
2015-09-30Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2015 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  0.00 
2015-10-01Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka Estelle, s.r.o. v zastúpení Ing. Ľubomír Straka, konateľ  0.00 
2015-11-13Zmluva o výkone vo verejnom záujme Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť  0.00 
2015-11-26Zmluva o dielo František Kozák - GASKOMPLET  0.00 
2015-12-04Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  40000.00 
2015-12-04DODATOK č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 905368 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.  0.00 
2015-12-07Zmluva o poskytnutí služby 3A - ZoPS - 0031215 O.S.V.O. comp, a.s.  0.00 

Rok 2014

DátumPopisDodávateľSuma
2014-09-23Revitalizácia parku pri Obecnom úradeABN Klematis s.r.o.4950,00
2014-10-09Dodatok 2/2014 Fúra s.r.o.Fúra s.r.o.20,00
2014-08-28Poistná zmluva č. 0232023392Kooperatíva poisťovňa a.s.50,16
2014-10-07Nájomná zmluva LidlLidl Slovenská republika v.o.s.4085,00
2014-10-09Zmluva o pripojení k informačnému systémuDatacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska0,00
2014-10-17Zmluva o zriadení vecného bremena VD a.s.Východoslovenská distribučná a.s.0,00
2014-10-20Dohoda o podmienkach vykonávania dobrovolníckej činnostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov0,00
2014-11-21DODATOK č. 2František Kozák - GASKOMPLET445845,00
2014-12-22Zmluva o dodavku plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.0,00
2014-12-22DOHODA - Rozvoj zamestnanostiÚPSVaR Prešov0,00
2014-12-22Zmluva o poskytovaní služiebATH-PO s.r.o.110,00
2014-12-22Mandátna zmluvaATH-PO s.r.o.70,00

 

 

Faktúry

Rok 2018

[attachments template=custom orderby=”id include=”7140,7463,7367,7366,7365,7079,7027,6837,6835,6834,6483,6431,6337″]

Rok 2017

[attachments template=custom orderby=”id include=”5495,5549,5731,5875,5844,5936,5980,6052,6031,6161,6268,6290,6232″]

Rok 2016

[attachments template=custom orderby=”id include=”4371,4554,4511,4660,4744,4825,4881,5080,5211,5144,5395,5271,5232″]

Rok 2015

[attachments template=custom orderby=”id include=”4268,4269,4270,4271,4272,4273,4274,4275,4276,4277,4278,4350,4280″]

Rok 2014
[attachments template=custom orderby=”id” include=”4250,4251,4252,4253,4254,4255,4256,4257,4258,4259,4260,4261,4263,4542″]

Rok 2013

[attachments template=custom orderby=”id” include=”2239,2238,2237,2236,2235,2234,2233,2232,2231,2230,2229,2228,2260,3547″]

Rok 2012

[attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,4545″]

Rok 2011

[attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”806,682,647,591,570,507,440,380,312,263,262,261,195,3195″]

Aktualizácia V zmysle NARIADENIA VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, podľa § 3 tohto nariadenia Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty. Toto nariadenie vlády nadobudlo účinnosť 1. mája 2011. (uverejnené v Zbierke zákonov č. 118/2011)

Prílohy