VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi

V prílohe zverejňujeme Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Záborské.

Prílohy