Všeobecne záväzné nariadenia

uznesenie č. 2_08_2018 o schválení ZaD č. 1_2015 ÚPN-O ZáborskéVZN č. 1_2018VZN č. 1_2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia a príspevku na čiastočnú úhradu výdavko za pobyt dieťaťa v MŠ.

Všeobecné záväzné nariadenie obce Záborské:

Všeobecné záväzné nariadenie obce k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecné záväzné nariadenie obce – malé zdroje znečisťovania.

Všeobecné záväzné nariadenie obce o sociálnych službách.

 

Prílohy