Dane a poplatky

V prílohe zverejňujeme tlačivá pre podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti pre fyzické aj právnické osoby a Potvrdenie o podaní DP (rovnaké pre fyzické aj právnické osoby). Mali by sa dať vyplniť priamo v PC a následne vytlačiť.

Daňové priznanie sú noví vlastníci a vlastníci so zmenou povinní podať do 31. januára 2012 buď osobne v podateľni obecného úradu alebo zaslať poštou. K daňovému priznaniu je potrebné doložiť kópiu listu vlastníctva preukazujúcu vlastníctvo nehnuteľnosti.

Občania, ktorí vlastnia psa sú povinní uhradiť Daň za psa do konca januára 2012 (bez vyrúbenia platobným výmerom). Poplatok za 1 psa je 10,- €. Daň za psa je možné uhradiť do pokladne obecneho úradu alebo prevodom na účet 21021572/0200.

Prílohy