Zmluvy, faktúry a objednávky – Archív

Sekcia zverejňovania objednávok, zmlúv a faktúr na základe zákona č. 546/2010.

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Aktualizácia V zmysle NARIADENIA VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, podľa § 3 tohto nariadenia Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty. Toto nariadenie vlády nadobudlo účinnosť 1. mája 2011. (uverejnené v Zbierke zákonov č. 118/2011)